Egzamin ósmoklasisty 2021

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminu ósmoklasisty:

https://docs.google.com/document/d/18bquT-GXGSfpjKLonfH8cukYt8Iiq9-0K9Mt5GJjV6k/edit?usp=sharing

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 r

Komunikat_o_harmonogramie_AKTUALIZACJA

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=134

Najważniejsze informacje o egzaminie na stronie Nowej Ery:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty

 

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Powtórki przed egzaminem z matematyki:

https://pistacja.tv/inspiracje/24-webinary-powtorkowe-z-matematyki

Webinary przygotowujące do tegorocznych egzaminów
Liczby naturalne, całkowite, ułamki: https://youtu.be/HnFQhhNK-QM  (17 lutego 2021, godz. 16:00)
Potęgi i pierwiastki: https://youtu.be/K4dR-Ykg1_k (24 lutego 2021, godz. 16:00)
Obliczenia procentowe: https://youtu.be/y3hE43KzqCI (3 marca 2021, godz. 16:00)
Wyrażenia algebraiczne: https://youtu.be/yUrUfqK8H1o (10 marca 2021, godz. 16:00)
Równania z jedną niewiadomą, proporcjonalność prosta: https://youtu.be/Cn10JKJFVPg (17 marca 2021, godz. 16:00)
Zadania tekstowe: https://youtu.be/bzxAcN6lDMQ (24 marca 2021, godz. 16:00)
Obliczenia praktyczne: https://youtu.be/ggw7Z_X7_YQ (31 marca 2021, godz. 16:00)
Figury na płaszczyźnie: https://youtu.be/Ta8ePqS8wEk (7 kwietnia 2021, godz. 16:00)
Bryły: https://youtu.be/xhrUBdLkvsM (14 kwietnia 2021, godz. 16:00)
Wprowadzenie do statystyki opisowej, prawdopodobieństwa i kombinatoryki: https://youtu.be/TaoanZtdMDc (21 kwietnia 2021, godz. 16:00)

Źródło: https://pistacja.tv/