Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp6.augustow.eu/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej
w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Tartaczna 21

e-mail: sekretariat@sp6.augustow.eu

tel./fax 87 644 30 91

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
 • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
 • Nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
 • Na stronie jest wyszukiwarka treści.
 • Zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
 • Przy powiększeniu rozmiaru strony do 200% utrzymana jest jej funkcjonalność.
 • Zawartość strony pozostaje czytelna niezależnie od orientacji ekranu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Teresa Wacławik

e-mail: malgorzata.waclawik@sp6.augustow.eu

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: główne wejście od ulicy Tartacznej, oraz z tyłu budynku od strony parkingu szkolnego dwa wejścia. W wypadku tych wejść jedno z nich nie ma ograniczenia w postaci schodów, z kolei drugie ma podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 700 do 1630.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru i dwóch pięter jest korytarz. Na jego końcu znajduje się klatka schodowa. Piwnica użytkowa, do której prowadzą jedne schody. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku znajduje się łazienka , która jest dostosowana do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.